Gözleg motorlarynda web sahypasyny optimizasiýa - Semaltdan görkezmelerDünýäde iň köp ulanylýan gözleg motorlary, “Yandex” we “Google” bolup, internetdäki ähli soraglaryň paýyna eýe. Şoňa laýyklykda, “Yandex” we “Google” -da bir sahypany optimizasiýa etmek islendik internet çeşmesi üçin üstünlik gazanmagyň açarydyr.

Gözleg motorlarynyň esasy maksady, ulanyjylaryň isleglerine esaslanýan we gözleg netijelerini döretmekdir. Şeýle-de bolsa, algoritmiň ulgamlary başgaça işleýär. Belli bir mahabat usullary “Yandex” -de ajaýyp işleýän bolsa, bu Google-da we tersine üstünlik gazanmagy kepillendirmeýär.

Domen faktorlary

Sahypanyň ýaşy “Yandex” üçin has möhümdir. Google muňa kän bir ähmiýet bermeýär. Düşündiriş, Google-yň tekstleriň ýaşy baradaky syýasatynda. Gözleg motory makalany täzeläp durmagy makul bilýär. “Yandex” köne we üýtgeşik materiallara ýokary baha berýär.

Mowzuk

Gözleg motorlaryndaky dürli mowzuklardaky soraglaryň paýy başga. Mysal üçin, adamlar has ähtimal güýmenje saýtlary üçin gulak asyň “Yandex” -de we “Google” -da lukmançylyk çeşmelerine has köp üns berýärler. Şeýle-de bolsa, maglumatlar yzygiderli üýtgeýär, şonuň üçin semantik ýadro düzülenden soň ünsi jemlemek has gowudyr.

Mazmuny

Qualityokary hilli mazmun Google we Yandex-de web sahypasynyň mahabatynda hereketlendiriji. Öňe sürmek üçin zerur bolan beýleki işler bilen, gowy materiallar bolmazdan, çeşmäni TOP-a getirmek kyn. Şeýle-de bolsa, gözleg motorlarynyň tekst parametrleri üçin dürli talaplary bar.

Google:
Yandex:

Beýni derejesi

Google-da “Rank Brain” algoritmi mazmunyň hili üçin jogapkärdir. Ol mowzuga, materialyň täzeligine we sinonimlerine baha berýär. Google hatda gözleg talaplaryndan sözleri öz içine almaýan, ýöne gözlegiň manysyna laýyk gelýän sahypalary görkezip biler.

Makalalary ýokardan göçürip, web sahypasynyň mahabatlandyrylmagyna sebäp bolan “Rank Brain” algoritminiň girizilmegi indi işlemeýär. Materiallara has köp açar goşsaňyzam. Beýleki portallarda çap edilen maglumatlaryň 30% -den gowragyny täze materiallara girizmek maslahat berilmeýär.

Google-da mahabatlandyrmak üçin makalalar täzelenmeli, köne maglumatlary aýyrmaly we täze maglumat goşmaly. Gözleg motorlarynyň redaktirlenen materialy gaýtadan işlemegi üçin makalany webmasteriň panelinde täzeden gözlemek üçin ibermeli.

Mazmuny we islegleri gabat getirmek

Mysal üçin, elektrikli awtoulaglaryň peýdalary barada soraga gireniňizde, ulanyjylar bu hakda maglumatlary okamaga garaşýarlar. Elektrikli awtoulaglaryň dürli markalaryny we satyn alyp boljak ýerleriňizi sanasaňyz, şular ýaly material maksatly diňleýjiler üçin peýdasyz bolar we gözleg motorlary sahypanyň reýtingini peselder.

Maglumat kabul etmegiň aňsatlygy

Köp ulanyjylar materialy okamazdan ozal, wagtynyň ähmiýetiniň bardygyny ýa-da ýokdugyny bilmek üçin gözleri bilen skaner edýärler. Päsgelçilikleriň ýoklugy we logiki bölümlere gurluş, makala okalmazdan hem nämedigini kesgitlemäge kömek edýär. Soňra ulanyjy sahypa gaýdyp biler we portaldaky wagty çeşmäniň agramyny artdyrar.

Açar sözler

Döredileli bäri “Yandex” gözleg guraly bolup gelýär. “Yandex” düwmeleriň azalmagyny gowy kabul edýär. Google has çeýe. Düwmeleriň pese gaçmazdan girmegi has gowudyr. Google üçin sahypaňyzy optimallaşdyrmak üstünlikli bolmasa, bu meseläniň üstünde işlemegiň peýdasy deger.

Meta bellikleri

Gözleg motorlaryndaky web sahypalarynyň optimizasiýalary “Yandex” we “Google” meta belliklerinden başga-da köp babatda gaty meňzeýär.

Ady

Google üçin bir sahypany mahabatlandyrmak üçin açarlaryň adyna gönüden-göni giriş girizmek has gowudyr. Bu esasanam ýokary ýygylykly operatorlar üçin has dogrydyr. Geliň, wezipe "çagalar aýakgaplary" we "çagalar aýakgaplaryny satyn almak" sözlerini wagyz etmekdir.

“Yandex” söz düzümleriniň biriniň adyna goşulmagy bilen kanagatlanar, ýöne Google söz sözleriniň ikisini-de ýazmazdan mahabat alyp bilmez. Bu hökmany düzgün däl, ýöne bu faktor göz öňünde tutulmalydyr.

Düşündiriş

Öňden bilşiňiz ýaly, Google parça döredeniňizde düşündirişe üns berýär. “Yandex” şol ýerden teksti saýlap mazmun bilen işleýär. Gowy düşündiriş ýazmak, Google-yň mahabaty üçin gaty möhümdir. Mundan başga-da, ilkinji statistika çap edilenden, indekslenenden we ýygnanandan soň edilmeli. Sahypanyň görkezilen talaplaryny derňäň we teksti täzeden ýazyň.

Salgylar

Gözleg motorlarynda web sahypasyny mahabatlandyrmak, baglanyşyk binasy bolmazdan mümkin däl. Iň gowusy, sahypa baglanyşyklar bilen tebigy ýagdaýda köpelmeli, ýöne aslynda bu ýygy-ýygydan bolmaýar. Gözleg motorlary satyn alnan baglanyşyklara negatiw garaýar. Google muny has çalt jezalandyryp biler. Indeksirlemegi has çalt ýerine ýetirýändigi sebäpli, optimizasiýa effekti has çalt görünýär. Yandex baglanyşyklary görkezmek üçin has köp wagt alýar. Üýtgeşmeleri diňe iki aýdan soň görüp bilersiňiz.

Baglanyşyk massasyny guranyňyzda, aşakdaky nokatlary göz öňünde tutmagyňyzy maslahat berýäris:
Link-iň faktorlary Google üçin gaty möhümdir. Qualityokary hilli baglanyşyklaryň sanyny köpeltmek, sahypaňyzy has çalt tanatmaga kömek eder. “Yandex” birneme çylşyrymly. Hünärmenler geljekde baglanyşyk faktorlarynyň peýdasyna baglanyşyklaryň ähmiýetiniň azaljakdygyny çaklaýarlar.

Özüňi alyp baryş faktorlary bilen iş salyşmak

SEO-daky BFS ýylsaýyn köpelýär. Bu faktoryň öňe sürýän esasy talaby, mazmunyň peýdalylygy we girýäniň saýtda geçiren wagtydyr. Adam diňe bir sahypa giren bolsa, sessiýa ret etmek hasaplanar.

Şeýle-de bolsa, bu sahypada doly maglumat alyp, çeşmäni ýapyp bilýärdi. Şeýle ýagdaýlarda, beýleki saýtlarda talap edilýän maglumatlary gözlemegini dowam etdirendigi ýa-da ýokdugy göz öňünde tutulýar. Şeýle bolsa, mazmun doly peýdaly däldi.

Özüňi alyp baryş faktorlary sebäpli sahypanyň reýtingini gowulandyrmak üçin aşakdaky parametrler bilen işlemegi maslahat berýäris:
  1. Sahypanyň ulanylyşy. Nawigasiýa we çeşmäniň oýlanyşyklylygy myhmana zerur maglumatlary has çalt we amatly almaga kömek edýär.
  2. Sahypany ýüklemegiň tizligi.
  3. Mazmuny düzmek.
  4. Sosial ulgamlar bilen integrasiýa.
  5. Onlaýn dükan mahabatlandyrylýan bolsa, e-poçta habar býulleteni we wakalar. Bu, gelýänleri sahypa gaýdyp gelmäge höweslendirer.
  6. Semantiki ýadrosyň aýdyň ýygyndysy.

Jübi wersiýasy

Google-yň pikiriçe, islegleriň takmynan 60% -i ykjam enjamlardan gelýär. Gözleg motory algoritmde eýýäm üýtgeşmeler girizdi. Reýting täze düzgünlere laýyklykda amala aşyrylýar, şoňa laýyklykda gözleg netijelerinde ykjam dostlukly saýtlar has ýokary bolýar. Şeýle üýtgeşmelere “Yandex” hem täsir eder. Şol sebäpli, enjamlar üçin amatly çykarmak üçin çeşmäni düzmek gaty möhümdir. Aşakdaky hereketler muňa kömek edýär:
Kompýuteriňiz we sahypalaryň ykjam wersiýalary bar bolsa, ondaky mazmunyň we meta bellikleriniň gabat gelýändigine göz ýetiriň.

Ses gözlegi

Ses gözlegi üçin optimizasiýa Google üçin has peýdaly bolar (ähli soraglaryň 20%), ýöne “Yandex” -iň hem artykmaç däldigi aýdyňdyr. Mahabat pes ýygylykly gürleýjiler üçin amala aşyrylýar we şeýle gözlegiň iň organiki usuly Sorag-jogap döretmekdir. Ses gözlemek üçin sahypany mümkin boldugyça amatly edip bilersiňiz:

Beýleki nokatlar

Bularyň hemmesi gözleg motorlarynda mahabatlandyryşa täsir edýän aýratynlyklar däl.

Göçürip almak tizligi

Gözleg motory optimizasiýasynyň beýleki taraplary ýük tizligindäki işleri öz içine alýar. Bu Google üçin möhümdir. Aşakdaky ädimler tizligi ýokarlandyrmaga kömek edýär:
  1. Surat ululygyny optimizasiýa.
  2. Gereksiz animasiýadan dynmak.
  3. Programma kodyndaky artykmaç bölekleri aýyrmak.
  4. Serweriň häzirki ýüklere laýyklygy.
Google PageSpeed ​​Insights guralyny ulanyp, ösüşiňizi barlap bilersiňiz.

Parçalar

Parçalar bilen işlemegiň hem manysy bar. Bular halanýanlar bölümine girip biljek ulanyjylary gyzyklandyrýan soraglara gysga jogaplar. Oňa emojiler we emotikonlar goşup bilersiňiz.

Promotionerli mahabat

Sebitde bir kompaniýa ofisi bar bolsa, ýerli mahabat gaty möhümdir. “Yandex” saýtda şäher ady bolan subdomeniň bolmagyny halaýar. Google, sahypanyň Google Kartalardaky salgy bilen baglanyşygyna we "Aragatnaşyklar" bölüminde bu salgy bilen goşmaçanyň barlygyna baha berer.

Netije

Google we Yandex başgaça işleýär, ýöne esasy maksat şol bir. Gözleg motorlary gözleg netijelerinde ýokary hilli, gyzykly we peýdaly materiallary ýokarlandyrmaga synanyşýarlar. Diňe şeýle mazmuny döredýän bolsaňyz, ulgamlar çeşmäni ösdürmekde ýaran bolarlar. Şol bir wagtyň özünde hiç kim ak optimizasiýany gadagan etmedi, ýöne daşarky baglanyşyklary satyn almakda seresap bolmaly.

Gözleg motorlary üçin sahypany optimizirlemek, mahabat tendensiýalaryny yzarlamaga synanyşmak ýa-da hatda garaşmak maslahat berilýär.

Görşüňiz ýaly, “Yandex” we “Google” ýaly gözleg motorlarynda web sahypasynyň optimizasiýasy barada uzyn gürleşdik.

Articlehli makalany öwrenip bilseňiz, prosesi gaty uzyn we ýadaw tapyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, alada etmegiň zerurlygy ýok.

Bu ölçegleriň hemmesini göz öňünde tutup, sahypaňyzy “Yandex” we “Google” gözleg netijeleriniň başyna geçirmäge kömek edip biljek ýöriteleşdirilen hyzmatlarymyz bar.

Hyzmatlarymyzy öwreniň

Biz internetde işiňizi ösdürmäge kömek edip biljek awtomatlaşdyrylan mahabat platformasydyrys.

At Semalttapmaga kömek edýäris web sahypaňyzyň mümkinçilikleri. Mundan başga-da, sahypaňyz üçin diagnozyň bu başlangyjy mugt we islän wagtyňyz edip bilersiňiz.

Biziň ygtyýarymyzda, gözleýän maksatlaryňyza ýetýänçä size gije-gündiziň dowamynda 24 sagat ýoldaşlyk eder.

Başga bir tarapdan, işiňiz ýok bolsa we birine başlamak isleseňiz, hünärmenler toparymyz size üstünlikli bir işi kämilleşdirmäge we gurmaga kömek edip biler.

Mundan başga-da, başga-da birnäçe işjeň we peýdaly hyzmatlarymyz bar, sizi açmaga çagyrýaryn Semalt web sahypasy.


mass gmail